Reaction Schemes : Reaction 243

# Scheme Name Reaction
151 oxsB, radical SAM superfamily oxsB